ᓇᓂᔪᒪᒍᕕᐅᒃ ᖃᖓᑕᔪᖅ, ᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑕᓲᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ.

 
ᖃᐅᔨᒪᙱᒃᑯᕕᐅᑉ ᖃᖓᑕᓲᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗ ᖃᖓᑦᑕᕐᕕᐊ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᕝᕕᖓ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᕕᒃ ᑕᑯᓂᐊᕋᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ.