ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

FirstAir-ChristmasPromo-SliderWeb-SMALL
Slider-2017HolidayFares
Slider-sidebar-230x210-Livery
ᓵᑕᖅᓯᓂᕐᒧᑦ

ᐅᓯᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ

ᐴᔅᑎᐊᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᖅᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᕗᖅ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒧᑦ. ᒥᑭᔫᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐊᖏᔫᑉᐸᓪᓗᓐᓃᑦ, ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᑉᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᐅᑉᐸᓪᓘᓃᑦ. ᐴᔅᑎᐊᒃᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᖃᖅᐳᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ

ᐴᔅᑎᐊᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᒪᒍᕕᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ:

ᐅᖃᕈᕕᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ

  • ᓇᒻᒪᓈᕐᓂᐊᖅᐸᕗᑦ ᖃᖓᑦᑕᕐᕕᒋᔪᒪᔭᐃᑦ
  • ᖃᖓᑕᓲᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᑲᕐᕋᑦ 24 ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖅ
  • ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ

ᖃᖓᑕᓲᖅ ᐅᓯᕕᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᒍᕕᐅᑉ

  • ᒥᑭᔫᑎᓂᒃ ᐴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᐃᑦᑎᕐᕕᐅᔭᒦᑦᑐᓂᒃ
  • ᐅᖅᓱᔅᓴᓂᒃ ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᒥᔪᖅ
  • ᐊᖏᔫᑕᓂᒃ ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ

ᓂᕈᐊᕈᕕᐅᒃ ᐅᐸᒍᒪᔭᐃᑦ

  • ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ
  • ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᑦᑎᕌᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ Charter Contacts.