ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᓂᐅᕕᕐᑎᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖃᕐᑐᑎᒃ ᐋᑐᕚᒥ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ, ᓂᐅᕕᕐᑎᕗᑦ ᓂᐅᕕᕈᔾᔨᔨᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᒻᐸᓂᒃᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑕᓕᒫᖏᓐᓂᒃ, ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕈᕕᑦ, ᓇᓗᖅᑯᑎᓐᖏᑦᓯᐊᕈᕕᑦ ᑲᔪᖏᕈᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᕐᑕᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᑎᑦ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᓂᐊᕐᑕᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ. ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᖁᕕᐊᒋᓗᒍ ᑲᔪᖏᕈᑎᒋᒍᕕᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐸᒃᑎᒋᑦ ᐅᕙᒃᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᔨᓪᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᖃᑎᒌᒃᑎᓐᓄᑦ!

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.