ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᓴᓐᓇᔩᑦ

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᒥᓐᓂᒃ ᒪᑭᑕᐅᑎᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᖓᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᓕᕐᑕᑎᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ 72 ᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᐅᑎᒋᓯᒪᓕᕋᑦᑎᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᓂᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᕗᑦ ᐊᐅᓚᒃᐸᒃᑕᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑎᒋᓕᕐᐸᕗᑦ ᐱᔭᕆᑐᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᐃᓐᓇᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑕ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᐸᒻᒥᔪᑦ. ᐅᓄᕐᑐᑦ ᓴᓐᓇᔨᕗᑦ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᔨᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᕗᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖃᕐᑐᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂ: ᐋᑐᕚ ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ, ᑳᑉ ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ ᐊᒻᒪ ᔭᓗᓇᐃᕝ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗᒃᑕᐅᖅ ᑐᖅᑲᕐᑕᕐᕕᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᒥᑭᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ, ᐃᑦᒥᓐᑕᓐ ᐃᐅᕗᑕ ᐊᒻᒪ ᕕᓂᐱᒡ ᒫᓂᑑᕙ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᐅᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓯᒪᒍᕕᑦ, ᑲᔪᖏᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᖃᑎ‰ᒌᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖃᕐᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ Transport Canada AME ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓗᓂ ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᒻᒥᔪᒍᑦ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᒻᒥᔪᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᓴᓐᓇᔨᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ, ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᕆᔪᒪᔭᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᓐᓇᕋᕕᐅᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑎᒍᑦ. ᖃᖓᑕᓲᕗᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕈ6ᓖᑦ DCH-2′s, DHC-6′s ᐊᒻᒪ HS-748′s ᓱᐱᔫᖁᑎᕗᓪᓗ B727′s, 737′s ᐊᓪ¯¯ᓛᑦ ᒪᕐᕈᓕᕐᔪᐊᑦ L-382G Super Hercules ᕼᐆᑭᓖᔅ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᑑᒐᓗᐊᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒥᓇᕐᑐᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᓴᓐᓇᔨᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᑕᑎᑦ.

ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕐᓯᒪᑦᓯᐊᕐᑐᑦ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᕐᒥᑦ, ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ, ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᐊᐅᓚᓂᒃᑎᓐᓄᑦ:

 • ᖃᖓᑕᓲᓂᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨ (AME)
 • ᖃᖓᑕᓲᓂᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᖅ
 • ᖃᖓᑕᓲᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᓪᓗ ᓴᓐᓇᔨ
 • ᐃᓚᒃᓴᓂᒃ ᓴᓐᓇᕕᒃ
 • ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
 • ᓱᕋᒃᑎᕆᒃᑕᐃᓕᓪᓗᑎᑦ ᐆᒃᑐᕋᕐᑎᑦ
 • ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐱᔨᒃᓯᕐᑎᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖅ
 • ᓴᕕᕋᔭᓕᕆᔨᑦ
 • ᓱᓇᒃᑯᑎᒃᑯᕕᑦ
 • ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᑦ

ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᓂᒃ ᑐᓐᓂᐊᓇᕐᑐᓂᒃ, ᐆᒻᒪᑦᑎᐊᕆᒃᑐᓂᒃ ᑲᔪᖏᖅᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᓴᓇᔨᒃᓴᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᓯᐊᕋᔭᕐᑐᓂᒃ. ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

Structures, ACA Ref. #M16406
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
2 (Full Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
OTTAWA
ᒪᑐᕕᖓ
2018/04/22
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᓴᓇᔨ
 
Technician, Structures Ref. #M16405
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
1 (Full Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
Ottawa
ᒪᑐᕕᖓ
2018/04/22
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᓴᓇᔨ
 
Aircraft, ACA Ref. #M10424
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
1 (Full Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
OTTAWA
ᒪᑐᕕᖓ
2018/04/29
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᓴᓇᔨ
 
Ramp Attendant Ref. #M204120
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
2 (Full Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
IQALUIT
ᒪᑐᕕᖓ
2018/04/29
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᓴᓇᔨ
 

Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.