ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᖃᖃᖓᑕᓲᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᔨᒃᓯᕈᑏᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᕆᔭᕗᑦ ᖁᑦᓯ¯ᓛᓂᒃ ᐊᔪᓐᖏᑦᑐᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᖃᕐᓂᕆᕙᒃᑕᕗᑦ ᖃᖓᑕᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᓗᐊᓐᖑᐊᕐᑐᖅ ᐃᑲᔪᓪᓚᕆᒃᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᒋᕙᒃᑕᕗᑦ ᖃᖓᑕᓂᒃᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᓪᒪᕆᒻᒪᑕ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᖓᑕᔨᒋᕙᒃᑕᑎᓐᓄᑦ. ᑐᓐᖓᓇᕐᑐᑦ, ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᒪᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᕗᑦ ᖃᖓᑕᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᖃᖓᑕᓂᕐᑕᒫᑦ ᐱᔨᒃᓯᕐᑕᕗᑦ ᐊᑲᕐᕆᔮᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᖓᑕ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᐅᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓯᒪᒍᕕᑦ, ᑲᔪᖏᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᖃᑎ‰ᒌᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᓪᓗᑎᑦ. ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓴᐅᒐᓗᐊᕐᑐᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓕᓂᐅᔪᑦ ᐱᔨᒃᓯᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑲᖏᖅᑐᐃᒋᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᔨᒃᓯᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖃᕈᕕᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ/ᐊᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓪᓗᑐᓈᑎᑐᑦ/ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ), ᐅᑭᐅᖃᕈᕕᑦ !8ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᑲᕐᕋᕐᓯᐅᑎᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᑎᑕᐅᒍᕕᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᓐᖏᓪᓗᓂ ᖃᖓᑕᔪᒪᔪᓂᒃ ᐱᔨᒃᓯᕋᖃᑦᑕᓕᓂᐅᓃᑦ – ᐃᒻᒪᖃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓛᕐᑐᑎᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᓕᕐᒥᒃᐸᑕ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᒥ ᐃᑲᔪᕐᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᒃᑎᓐᓂ ! ᖃᖓᑕᓲᒥ ᐃᑲᔪᕐᑏᑦ ᑐᖅᑲᕐᑕᕐᕕᖃᐅᕐᑐᑦ ≈ᑐ˘ᕚ ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ, ᐃᑦᒥᓐᑕᓐ, ᐃᐅᕗᑕ ᐊᒻᒪ ᔭᓗᓇᐃᕝ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ, ᑖᓐᓇ ᐃᒻᒪᖃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂ ᖄᖐᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦᓯᐊᕙᒃ ᖃᖓᑕᓲᒥ ᐃᑲᔪᕐᑎᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔾᔮᓇᕐᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᑎᒃᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᑐᑎᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᖓᓂ.

Inflight Instituteᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᕌᕈᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ Inflight Institute. ᐃᓘᓐᓇᑦᓯᐊᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᒥᒃ ᐱᔭ‰‰‰ᕇᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑮᒋᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒧᑦ ᐅᕗᖓ www.inflightinstitute.com ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.