ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐃᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑦᓯᐊᕐᖓᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᒃᑕᑎᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᕐᑎᖃᐅᕐᑐᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑎᓐᓄᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᒃᑕᑎᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ:

  • ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
  • ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᑏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
  • ᓴᓐᓇᔨᒃᑯᑦ
  • ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᑦᓯᔩᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᒃᓴᓕᕆᔩᓪᓗ

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᐅᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓯᒪᒍᕕᑦ, ᑲᔪᖏᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᖃᑎ‰ᒌᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.