ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᖃᖓᑕᓲᒥ ᐃᑲᔪᕐᑏᑦ

ᐱᒃᑯᒍᓱᒃᐳᒍᑦ 72 ᐊᕐᕌᒎᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᐊᖁᑎᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᓂᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ. ᕿᓂᕋᓱᐊᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᕘᔅᑦ ᐃᐅᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᖃᐅᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐳᐃᖕ727, ᐳᐃᖕ737, ATR 42, HS‐748 ᓱᒃᑲᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ L 382G ᖃᖓᑕᓲᕐᔪᐊᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓵᑕᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ, ᑲᔪᖏᑐᐃᒻᒥᔪᒍᑦ ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᓯᕆᔨᐅᓕᒻᒪᒃᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᑖᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᑐᕌᒐᕆᔪᒪᔭᑎᑦ ᐱᔭ‰ᕇᕋᓱᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ.

ᑕᐃ≤µᒃᑕᐅᖅ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᕕᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᖁᓪᓗᑕ ᑲᔪᖏᖅᓱᐃᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Minimum Flight Crew Guidelines

HS-748/ATR-42 and the like

Captain

License ATR
IFR Group 1
Total Hours
 • 3,000
 • 200 HS748
 • 2,000 multi
PIC Time
 • 1,500 or
 • 1,000 F/O with First Air, of which 500 must be on HS-748

First Officer

License Commercial & ATR exams or IATRA
IFR Group 1
Total Hours
 • 1,500, 750 multi or
 • 1,250, 500 multi and one (1) year S/O First Air or
 • 150, 500 multi and two(2) years S/O First Air
PIC Time
 • N/A

L382

Captain

License ATR
IFR Group 1
Total Hours
 • 5,000
 • 3,000 multi
PIC Time
 • 3,000 of which 1,500 is on Transport Category A/C, or
 • 1,500 F/O with First Air, of which 400 must be on L382

First Officer

License ATR
IFR Group 1
Total Hours
 • 3,000
 • 2,000 multi
PIC Time
 • N/A

Flight Engineer

License Flight Engineer & AME & L382 Endorsement
IFR N/A
Total Hours
 • 50
PIC Time
 • N/A

B727/B-737 and the like

Captain

License ATR
IFR Group 1
Total Hours
 • 5,000, 3,000 multi, 400 turbo-jet/L382 PIC or
 • 4500 3000 multi, 400 turbo-jet First Air
PIC Time
 • 3,000 of which 1,500 is on Transport Category A/C, or
 • 1,500 F/O with First Air, of which 400 must be on B-727/B737

First Officer

License ATR
IFR Group 1
Total Hours
 • 3,000
 • 2,000 multi
PIC Time
 • N/A

Notes:

 1. ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᑳᓐᑐ¯ᓛᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᖃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᖁᔨᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᑉᐱᒃᑯᐊ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ.
 2. ᑕᑉᐱᒃᑯᐊ ᐊᑐᓐᖏᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ, ᐊᖏᖅᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕ ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᑭᐅᔩᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑕᓲᒥᒃ ᐊᖁᑎᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᖃᖓᑕᓲᕐᑕᖓᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.