ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᑭᐅᔨᑦ / ᒥᑦᑕᕐᕕᓐᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔩᑦ

ᓇᒧᓐᖓᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᑦ ᖁᕝᕙᓯᒃᑐᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᖓᑕᓂᐅᔪᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ, ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓯᓚᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑭᒃᑯᑦ/ᖃᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ, ᓯᓚᓐᓂᐊᕐᐸᓪᓗᑎᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᐸᓪᓗᑎᒃ, ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᕐᑐᖅᐸᓪᓗᑎᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᖁᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᐊᓚᒃᓯᐊᕐᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑕ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᓄᑦ ᑭᐅᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ, ᑲᔪᖏᑐᐃᒻᒥᔪᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᑐᓂᒃ ᑐᐊᕖᓐᓇᕐᑐᓂ, ᐱᔭᒃᓴᓕᓪᓚᕆᐊᓗᒻᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓕᓂᐅᔪᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᐃ≤ᒫᒃᑕᐅᖅ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᕕᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᖁᓪᓗᑕ ᑲᔪᖏᖅᓱᐃᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.