ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Travel to Iqaluit for Toonik Tyme! Up to 30% off Until April 22. For Travel Between April 9-25.
NEW Lower Everyday Fares to or from Inuvik
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ/ᐅᓐᓂᓪᓗᕝᕕᒃ

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒋᕙᒃᑕᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᕙᓐᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᓯᐊᖑᒻᒪᑦ ᖃᓄᖅ �ᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᓪᓚᕆᐅᒻᒪᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᒋᓚᕿᕙᒃᑕᕗᑦ.

ᖃᖓᑕᓂᐊᕐᑐᓂᒃ

ᒥᑦᑕᕐᕕᒻᒥ, ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑖᕐᕕᐅᕙᒃᑑᑉ ᐃᓚᖓᓂ, ᐅᐸᒃᑕᐅᖅᑳᕐᐸᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐱᔨᒃᓯᕐᑎᐅᕙᒻᒪᑕ ᖃᖓᑕᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᑦᓴᕐᓂᐊᕐᑕᖏᓪᓗ, ᐃᑭᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᖓᑕᔨᒋᕙᒃᑕᕗᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑖᕐᕕᖁᑎᕗᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᓐᓃᒻᒪᑕ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ:

  • ᒪᓐᑐᓕᐊ, ᑯᐱᒃ
  • ᐋᑐᕚ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ
  • ᐃᑦᒥᓐᑕᓐ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ
  • ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
  • ᐃᓅᕕᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑏᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ, ᐃᓪᓗᖁᑎᑦᑎᓐᓃᒃᑐᖅ ᐋᑐᖅᕚ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑑᒐᓗᐊᓂᒃ ᖃᖓᑕᓂᐊᕐᑐᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᓐᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᕐᑐᑎᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᓂᒃ

ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖃᕈᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓄᕐᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖁᑎᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ �ᑦᔅ ᐃᐊᒃᑯᓐᓄᑦ – ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᒪᒐᔭᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᓪᓚᕝᕕᒃᑎᓐᓄᑦ. ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨᐅᓗᑎᑦ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᓪᓗᑎᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᒍᒥᓇᕐᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕋᓗᐊᕐᑐᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᕐᑐᑦ: ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ, ᐃᑭᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᐸᓐᓂᖅ, ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓖᑦ, ᐊᓯᕈᓘᔭᖏᓪᓗ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓕᑎᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗᒃᑕᐅᖅ ᑐᓐᓂᐊᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᓕᕆᒻᒪᒃᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓪᓕ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ/ᐅᓐᓂᓪᓗᕝᕕᒻᒥ, ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᕐᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᐊᓪᓚᕝᕕᖁᑎᑦᑎᓐᓂ, ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑯᑦ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ (ᐳᖑᑕᑭᕿ)ᖑᓂᕋᕐᑕᐅᔪᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᓂᒃ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᔨᒃᓯᕋᕐᑎᐅᓂᕐᒥᑦ. ᐅᖃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ/ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ/ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

Customer Service Agent Ref. #C256170
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
1 (Part Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
Iqaluit
ᒪᑐᕕᖓ
2018/04/23
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ
 

Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.