ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

FirstAir-ChristmasPromo-SliderWeb-SMALL
Slider-2017HolidayFares
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᔭᕐᓇᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔩᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒋᐊᖃᕐᐸᒻᒪᑕ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑎᓪᓗ, ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐊᓪᓚᕝᑯᑦᑎᓐᓂ ᐋᑐᕚᒥ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑕ ᐃᑲᕐᕋᕐᓯᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ≈ᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᕙᒻᒪᑕ ᕿᓚᒥᑲᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᐊᕐᑐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕈᔾᔭᐅᕙᒻᒪᑕ ᖃᖓᑕᓲᓂᒃ ᐊᖁᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᖏᓪᓗ ᐱᔨᒃᓯᕐᑎᑦ, ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦᓯᐊᖅ.

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓕᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᕙᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓕᕐᑐᓂᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᓂᒃ ᓱᒃᑲᔪᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᓕᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᒃᑕᐅᖅ ᖃᖓᑕᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᐃ≤ᒫᒃᑕᐅᖅ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᕕᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᖁᓪᓗᑕ ᑲᔪᖏᖅᓱᐃᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.