ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

Slider-2017HolidayFares
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑏᑦ

ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᖏ¯ᓛᖑᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᑎᓐᓂ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐅᓯᕙᒃᑐᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐴᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓂᒃ ᓱᕋᔭᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᐊᓐᖑᐊᐸᒃᑐᓂᒃ, ᐊᖅᑯᑎᐅᓪᓚᕆᒃᑲᑦᑕ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑲᑦᑕ ᐅᓄᕐᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐅᓄᕐᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔨᒃᓯᕐᐸᒃᑕᕗᑦ ᐊᑐᕆᐊᑯᑖᖃᓐᖏᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎᐅᕙᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᐊᒥᓃᑦ ᓈᒻᒪᓈᕐᑕᕐᓗᑎᒃ ᓱᕋᒃᓯᒪᓐᖏᓪᓗᑎᓪᓗ ᑎᑭᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑎᑦᑕ ᓯᕐᓗᐊᖏᑦ ᓱᓇᒃᑯᑎᒃᑯᕖᑦ ᐅᑯᓇᓃᒃᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ:

  • ᒪᓐᑐᓕᐊ, ᑯᐱᒃ
  • ᐋᑐᕚ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ
  • ᕕᓂᐱᒡ, ᒫᓂᑑᕙ
  • ᐃᑦᒥᓐᑎᓐ, ᐃᐅᕘᑕ
  • ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
  • ᐃᓅᕕᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
  • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑎᒃᑯᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᕙᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᓯᕐᓗᐊᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᓕᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᒃᑕᐅᖅ ᖃᖓᑕᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑕᐃ≤ᒫᒃᑕᐅᖅ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕈᕕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᒃᓯᕋᑦᓯᐊᕈᒪᓂᕐᒥᓪᓗ, ᑲᔪᖏᖅᓱᐃᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

Cargo Attendant Ref. #C146180
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
5 (Temp. Part Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
OTTAWA
ᒪᑐᕕᖓ
2017/12/03
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᕕᒃ
 
Cargo Attendant Ref. #C246199
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᖏᑦ
1 (Full Time)
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ
IQALUIT
ᒪᑐᕕᖓ
2017/12/31
 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ: ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᕕᒃ
 

Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.