ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᑦ

ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓯᕐᕕᐊ

FirstAir-ChristmasPromo-SliderWeb-SMALL
Slider-2017HolidayFares
Slider-sidebar-230x210-Livery
 
ᐴᔅᑎᐊ ᒥᔅᓵᓄᑦ » ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

Accounting

ᐃᓘᓐᓇᑦᓯᐊᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᖃᕐᕕᒻᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑳᑉᒥ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᕗᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᒃᑐᑎᒃ ᑕᓪᓕᒪᐅᓕᖓᓪᓗᐊᑕᕐᑐᓂᒃ (5) ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓂᒃ:

  • ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓖᑦ
  • ᐅᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ ᓯᒃᑭᑖᖅᑎᑦᓯᔩᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᑎᑦ

ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑕ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᕕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑎᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕈᕕᑦ, ᓇᓗᖅᑯᑎᓐᖏᑦᓯᐊᕈᕕᑦ ᑲᔪᖏᕈᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒃᓲᔭᕐᓂᐊᕐᑕᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᑎᑦ ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᓂᐊᕐᑕᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ. ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᖁᕕᐊᒋᓗᒍ ᑲᔪᖏᕈᑎᒋᒍᕕᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᓄᑐᐃᓐᓈᖓᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑐᐸᒃᑎᒋᑦ ᐅᕙᒃᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᔨᓪᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᖃᑎᒌᒃᑎᓐᓄᑦ!

ᕘᔅᑦ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᑕᐃᓕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑎᒥᓐᓄᑦ.

Want to learn more about careers in this department?

Click on a job title to download its description card (PDF files, ~450 KB)


Current openings in this department

ᕘᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.


Interested in a career with First Air?

Select a job description below for more information on how you can become a part of our team.